About OL
Safety info
Presentations
For kids
News
Get involved
Partners
Contact us
Presenters only

In English
In Vietnamese
In Somali

Tswv Yim Kev Ruaj Ntseg Ntawm Cov Chaw Hla Ciav Hlau

Npaj rau lub tsheb ciav hlau los txhua lub sij hawm.
Koj yuav tsis paub tseeb thaum twg lub tsheb ciav hlau yuav los ntawm qhov chaw hla, txawm tias nws yog qhov uas koj tsav tsheb los yog taug kev txhua txhua hnub. Tsheb ciav hlau thauj khoom tsis khiav raws sij hawm thiab cov sij hawm uas cov tsheb ciav hlau thauj neeg txawj hloov. Ceev faj tas li vim cov tsheb ciav hlau khiav txhua lub sij hawm yav nruab hnub los yog hmo ntuj, khiav mus los sab ciav hlau twg los muaj.

Tsis txhob raug dag—lub tsheb ciav hlau los ze tshaj thiab ceev tshaj koj xav!
Koj ob lub qhov muag ua rau koj pom lub tsheb ciav hlau khiav zoo xws li lub dav hlau ya maj mam-ua zem zuag zoo xws li lub tsheb ciav hlau nyob deb dua thiab khiav qeeb dua qhov yog tiag. Tsis txhob lam tau lam ua-xav yuam kev yooj yim txog lub tsheb ciav hlau qhov nyob deb thiab qhov khiav ceev, feem ntau yog yav hmo ntuj. Yog koj twb pom lub tsheb ciav hlau ces cia li tos xwb.

Cov tsheb ciav hlau nres tsis tau sai los yog zij tsis tau—npaj zam kev.
Tom qab sib zog tsuj tus cias nres, lub tsheb ciav hlau thauj khoom puv nkaus khiav ceev 55 mais ib teev twg yuav siv li ib mais los yog ob mais thiaj nres tau ruaj. Lub tsheb ciav hlau fais fab siv li 600 taws thiaj nres tau, thiab lub tsheb ciav hlau uas muaj 8 lub yas tsheb thauj neeg khiav ceev li 80 mais ib teev twg yuav tsum muaj kev deb li ib mais thiaj nres tau. Txawm tus neeg tsav pom koj los nws lig dhau uas yuav nres tau kom txhob muaj sib tsoo.

Nres thiab tos thaum twg laj kab qhau los thaiv los yog cov teeb cig ntsais ntsais.
Yog cov laj kab thaiv qhau los, txoj kev kaw lawm thiab koj yuav tsum nres thiab tos-qhov no yog txoj cai. Pib hla mus tau tom qab cov laj kab tsa lawm thiab cov teeb tsis cig ntsais lawm.

Xyuas tag nrho cov kev ciav hlau ua ntej hla.
Yog koj nyob ntawm qhov chaw hla uas muaj ntau tshaj ib kab ciav hlau, xyuam xim tom qab ib lub tsheb ciav hlau los mus dhau lawm. Ua ntej koj pib hla, xyuas zoo kom lwm lub tsheb ciav hlau tsis los lwm txoj kab ciav hlau los los sis lwm sab los-thawj lub tsheb ciav hlau ntis tau lub tom qab.

Tsis txhob raug khuam hauv cov ciav hlau.
Tsis txhob tsav tsheb saum cov ciav hlau yog koj tsis paub tseeb tias koj yuav tsav mus dhau tsis raug nres. Yog koj lub tsheb raug daig los yog khuam hauv cov ciav hlau, thau txhua tus neeg tawm tam sim ntawd, txawm tias koj tsis pom ib lub tsheb cia hlau los li. Khiav tawm ntawm cov ciav hlau sai. Yog ib lub tsheb ciav hlau los, mus ze sab uas pom nws los thiab txav kom deb ntawm cov ciav hlau. Yog koj khiav raws li lub tsheb ciav hlau khiav, koj yuav raug mob los ntawm koj lub tsheb thaum lub tsheb ciav hlau tsoo koj lub tsheb. Thaum koj mus nyob deb rau qhov chaw ruaj ntseg lawm, hu 9-1-1 los yog chaw khiav tsheb ciav hlau tus xov tooj kub ceev rhais ntawm qhov chaw hla ciav hlau.

Tsis txhob taug kev mus dhau ciam.
Cov ciav hlau thiab chaw raws cov ciav hlau-txoj kev muaj cai mus ua ntej-puav leej yog chaw muaj neeg ntiag tug. Tsis txhob nyob ntawm cov yas tsheb thiab cov ciav hlau. Tsis txhob mus hla dhau ciam-nws txhaum kev cai thiab feem ntau tsim kev tuag.

Chaw muaj feem xyuam: Operation Lifesaver, Inc.

Cov Ntawv Qhia


Contact Minnesota Operation Lifesaver, Inc.
651-328-3259; mnoperationlifesaver@gmail.com
P.O. Box 22254, Minneapolis, MN 55422
National Operation Lifesaver

Look, Listen, ... & Live!